UNIT NLD

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

 

PTSS

Wij vragen extra aandacht voor de beroepsziekte ptss.

(posttraumatische stress-stoornis)

Geüniformeerden kunnen te maken krijgen met een incident of een opeenstapeling van meerdere schokkende, gewelddadige of traumatische gebeurtenissen tijdens de dienst.

Hierdoor bestaat er een verhoogd risico tot de ontwikkeling van een ptss.
 

Helaas zijn er nog te veel mensen die dagelijks te maken hebben met de klachten en de nasleep van de beroepsziekte ptss.

PTSS raakt niet alleen de diender zelf, maar ook zijn of haar gezin, familie en vrienden.

 

Zij die vanwege een beroepsziekte  een zware en moeilijke tijd doorstaan, verdienen onze aandacht en steun!

 

 

 

UNIT NLD juridische dienstverlening & belangenbehartiging is onafhankelijk en behartigt uw belangen wanneer u te maken krijgt met een beroepsziekte of dienstongeval tijdens de uitoefening van uw taken als (oud)medewerker van defensie en/of politie.

Wij zijn gespecialiseerd in Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht en alle op de van toepassing zijnde rechtspositionele wetten en regelgevingen waar u vanuit uw beroep aanspraak op maakt.

 

 

 Onze waarden:

 Integriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en transparantie.

 

UNIT NLD juristen hebben de kennis en de expertise,  werken met gedrevenheid, handelen tevens vanuit ervaringsdeskundigheid en streven naar menselijkheid.

 

 

 

ONZE WERKZAAMHEDEN

Een aanvraag tot erkenning beroepsziekte PTSS.

 

Aansprakelijkstelling schadeclaim politie/defensie

 

Aanvraag Militair Invaliditeitspensioen Defensie (MIP)

 

Aanvraag bovenwettelijke werkloosheidsuitkering Politie (BWW)


Bezwaar tegen een afwijzing erkenning beroepsziekte.

Het indienen van een aanvraag tot smartengeld.

Hulp bij een aanvraag van een UWV (her)keuring bij arbeidsongeschiktheid (voorheen WAO nu WIA).

 

Het doorgeven van een verslechtering bij arbeidsongeschiktheid.

 

Bezwaar tegen de beslissing van het UWV over uw arbeidsongeschiktheidspercentage of bij nalaten re-integratieverplichtingen door de werkgever (loonsanctie).

 

Het behartigen van uw belangen bij re-integratie binnen of buiten uw organisatie

 

De Wet verbetering Poortwachter.

 

Hulp bij eervol ontslag na beroepsziekte PTSS of dienstongeval.

 

Het afwikkelen van uw volledige restschade met inbegrip van alle schadecomponenten.

 

In Beroep, Kort Geding of Voorlopige Voorziening bij de bestuursrechter of Centrale Raad van Beroep.

 

 

 

 **

De (oud)werkgever dient aan te tonen dat hij deze zorgplicht niet geschonden heeft.

Kan hij dat niet, dan is de werkgever aansprakelijk en dient hij alle schade te vergoeden en de aansprakelijkheid te erkennen.

U wordt dan volledig schadeloos gesteld.

 

In de praktijk wordt niet altijd de aansprakelijkheid erkend door de werkgever, terwijl dit bij het schenden van de zorgplicht wel zou moeten gebeuren. De werkgever is vaak voorstander van het oplossen van het geschil zonder tussenkomst van de rechter.

Hierdoor zal de werkgever de schadelast willen verminderen door niet alle vaststaande schadecomponenten vanuit de Richtlijn Letselschaderaad te vergoeden, terwijl u hier wel recht op hebt.

UNIT NLD komt daadwerkelijk op voor al uw rechten en belangen. Wij zullen te allen tijde al uw schade trachten te verhalen op de werkgever.

 

 

strijdbaar en rechtvaardig!

 

Wij strijden voor u!

 


Meld uw zaak via info@unitnld.com onder vermelding van uw gegevens en wij nemen spoedig contact met u op.

Telefonisch contact geschiedt op afspraak, welke zal worden ingepland.


UNIT NLD handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en dat uw privacy zal worden beschermd.

 


DIENSTEN EN PRIJZEN

  • Vrijblijvend telefonisch informatief gesprek (kosteloos)
  • Uurtarief standaard € 125,-
  • Uurtarief complexe zaken € 165,-

 e-mail:

info@unitnld.com