UNIT NLD

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische dienstverlening in de vorm van juridisch advies en belangenbehartiging.

UNIT NLD is ingeschreven bij het KVK onder nummer 82882460 .

De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die UNIT NLD de opdracht geeft tot juridisch advies en/of belangenbehartiging en hiermee de overeenkomst sluit.

Derden zijn door UNIT NLD ingeschakelde deskundigen, vrijwilligers en/of samenwerkingspartners zoals externe juristen en (letselschade)advocaten.

Het uurtarief is de financiële vergoeding voortvloeiend uit de opdracht en overeenkomst naar en met UNIT NLD en haar opdrachtgever inclusief 21% BTW welke vooraf aan de juridische dienstverlening dienen worden te betaald exclusief verschotten.

Verschotten betreffen onder andere griffierecht bij de rechtbank, administratiekosten zoals het verzenden van poststukken middels Post NL, en de proceskostenvergoeding voor het aanwezig zijn tijdens een zitting bij de Rechtbank.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en UNIT NLD  en zijn tevens van toepassing op door UNIT NLD ingeschakelde derden als juristen en (letselschade)advocaten.

Ingeschakelde derden kunnen eveneens een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 

3. Totstandkoming en uitvoering opdracht

In alle gevallen wordt door UNIT NLD een volmacht opgesteld, welke ondergetekend geretourneerd dient te worden aan UNIT NLD, alvorens het juridisch advies en/of de belangenbehartiging tot stand kan komen.

UNIT NLD behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen voor welke casussen zij een volmacht nodig acht.

De opdracht komt tot stand wanneer deze door de opdrachtgever is gegeven aan UNIT NLD én deze door UNIT NLD is aanvaard.

UNIT NLD  zal een vrijblijvende offerte opstellen en toezenden aan de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever akkoord is met de offerte wordt deze omgezet in een factuur en zal de betaling van de opdracht vooraf dienen te geschieden middels de toegezonden IDEAL betaallink of overboeking t.a.v. UNIT NLD, rekeningnummer/IBAN: NL17INGB0674969170.   

De opdrachtgever stemt met de opdracht in dat deze gevoerd wordt door een van de aan UNIT NLD verbonden juristen en/of derden.

De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

UNIT NLD verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, kennis, inzet en voortvarendheid te laten behandelen door een aan UNIT NLD verbonden jurist.

Indien UNIT NLD van mening is dat haar juridische dienstverlening zoals juridisch advies en/of belangenbehartiging wordt gebruikt voor een doel dat naar inzicht van UNIT NLD niet gewenst is of niet is toegestaan, dan kan UNIT NLD haar opdrachtgever(s) het recht ontzeggen (nog langer) gebruik te maken van de dienstverlening bij UNIT NLD en mag zij de opdracht weigeren.

 

4. Uurtarief

Het uurtarief van UNIT NLD betreft juridische dienstverlening als juridisch advies en/of belangenbehartiging bedraagt 125,00 euro inclusief 21% BTW, complexe zaken 165,00 euro inclusief 21% BTW, exclusief verschotten als griffierecht, administratiekosten, kosten van een eventueel externe rekenkamer of door UNIT NLD ingeschakelde derden als juristen, advocaten en/of (letlelschade) advocaten.

Reiskosten van UNIT NLD komen voor de rekening van de opdrachtgever en bedragen 0.20 euro per KM.

In geval van door UNIT NLD gebruik gemaakt openbaar vervoer dienen de volledige kosten hiervan door de opdrachtgever vergoedt te worden.

UNIT NLD is gerechtigd haar opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen.

Dit voorschot zal worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

In geval van een voorschot dient deze vooraf betaald te zijn en zullen overige juridische kosten maandelijks gefactureerd worden aan de opdrachtgever.

Alleen betaling welke is overgemaakt op het IBAN van UNIT NLD leidt kwijting van het openstaande bedrag welke opdrachtgever verplicht is aan UNIT NLD te betalen in geval van een volmacht.

Indien de opdrachtgever de voorschotfactuur niet tijdig vóór de daarin vermelde datum betaald is  UNIT NLD gerechtigd om de werkzaamheden bijbehorend de opdracht op te schorten en/of de opdracht geheel te staken en ontbinden.

 

5. Aansprakelijkheid

UNIT NLD aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door de uitvoering van de opdracht of een negatieve uitkomst bij de Rechter waarop UNIT NLD nooit een 100% slagingskans kan garanderen omdat zij afhankelijk is van het oordeel van de Rechter.

UNIT NLD  beloofd nooit wonderen en noemt nooit geschatte schadebedragen omdat wij nooit valse hoop willen geven aan haar opdrachtgevers.

Niet alleen UNIT NLD maar ook alle derden die bij de opdracht betrokken zijn en zijn ingeschakeld door UNIT NLD kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

 

6. Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel niet aan.

UNIT NLD behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden en productvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal haar opdrachtgevers daarvan zo spoedig mogelijk informeren.

 

7. Reikwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op UNIT NLD, haar eigenaar, vrijwilligers en samenwerkingspartners waarvan juridisch advies en/of belangenbehartiging wordt ontvangen.

 

 8. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen UNIT NLD en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.


Product Voorwaarden UNIT NLD

 

1. Toepasselijkheid

Deze Product Voorwaarden zijn van toepassing op al het juridisch advies en belangenbehartiging van  UNIT NLD.

De Algemene Voorwaarden Juridisch Advies en Belangenbehartiging van UNIT NLD zijn eveneens van toepassing.

 

2. Betaling

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Om uw werkzaamheden goed uit te kunnen voeren vragen we u het bedrag van de factuur vooraf te voldoen middels de toegestuurde IDEAL betaallink of overboeking t.a.v. UNIT NLD, rekeningnummer/IBAN: NL17INGB0674969170.

U heeft geen aanspraak op terugbetaling van het door u betaalde bedrag, indien u tijdens de behandeling van uw juridisch geschil ons verzoekt de behandeling te staken.

Bij een niet tijdige betaling mogen wij de behandeling van uw juridisch geschil staken en zijn wij niet aansprakelijk voor de juridische consequenties voortvloeiend uit het staken van de behandeling van uw geschil door uw eigen niet tijdige betaling.

 

3. Werkzaamheden

Onze werkzaamheden betreffen juridisch advies en belangenbehartiging aangaande de rechtsgebieden Bestuursrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht en alle op Defensie en Politie van toepassing zijnde rechtspositionele wetten en regelgevingen.  

Onze werkzaamheden kunnen omvatten het opstellen van een plan van aanpak, het geven van mondeling of schriftelijk juridisch advies op maat, het nakijken van een VSO arbeidsrecht, het opstellen van een bezwaarschrift, het opstellen van een klachtbrief, het voorbereiden en voeren van een hoorzitting, het voorbereiden en voorbereiden van een rechtszaak etc.

In alle gevallen wordt vooraf een volmacht ondertekend geretourneerd, gevraagd door UNIT NLD alvorens wij uw belangen kunnen behartigen.

Zonder volmacht kunnen wij u in deze specifieke gevallen niet juridisch bijstaan.

 

4. Informatieplicht

UNIT NLD is geheel afhankelijk van de door u verstrekte informatie en u dient alle relevante informatie aan te leveren t.a.v. UNIT NLD.